මඩමේදී මාට්ටු වූ ශ්‍රීලනිප නගරාධිපතිනිය දේශපාලන ලොකු ලොක්කන්ටත් ගැටිස්සියන් සපයලා

.Ksld ksjdihla mj;ajdf.k hdfï fpdaokdj u; w;awvx.=jg m;ajQ" uvl<mqj uy k.r iNdfõ ysgmq k.rdêm;s Ysj .S;d m%‍Ndlrka ld,hla ;siafiau fuu cdjdrfï ksr;ù we;s njhs jd¾;d jkafka' fuu lghq;a; fuf;la l,la Wmo%‍jhlska f;drj lrf.k f.dia we;af;a by< fmf,a foaYmd,{hskag fukau we;eï ks,OdÍkag;a wjYH ldka;d myi weh úiska fkdñ,fhau imhd we;s neúka njhs mejfikfka'

පොලීසියට පහර දීමේ වගකීම ආවා සංවිධානය භාර ගනී

hdmkh pqkakdlalï m‍%foaYfhaÈ fmd,sia ks,OdÍka fofofkl=g bl=;aod t,a, jQ m‍%ydrfha j.lSu zzwdjdZZ kue;s ixúOdkh Ndr f.k ;sfnkjd'

wdrlaIl wxY mejiqfõ m‍%ydrfha j.lSu ;uka Ndr .kakd nj i|yka m;s‍%ld hdmkfha m‍%foaYfha fnodyer we;s njhs'

පොල්පිති පහර 100ක දඬුවමක් දුන් පල්ලියේ 4ක් දින නියමයක් නොමැතිව රිමාන්ඩ්

¥IKhg ,la jQ nj lshk ldka;djlg fmd,ams;s myr ishhla .eiQ mq;a;,u k,a,kao¿j cqïud uqia,sï m,a,sfha mßmd,k iNdfõ isõ fofkl= Èk kshuhlska f;drj rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfnkjd' ta" mq;a;,u ufyaia;‍%d;a nkaÿ, .=Kr;akf.a ksfhda.hlg wkqjhs'

සූර් වෙන්න බියර් බීපු කෙල්ලෝ 10 දෙනෙක් ගත්තු සැප ටීචර්ට මාට්ටුවුණු හැටි

ákaj, ;snqKq meKs îu j¾.hla ìõjd lshk f,i úÿy,am;sjßhf.ka Wmfoil=;a ,eì,d

ol=Kq m<df;a m%isoaO nd,sld mdi,l isiqúhka msßila úiska f,dal <ud Èkh wuq;= wdldrhg iurd ;sfnkjd'

මට්ටක්කුලිය වෙඩිතැබීම ගැන තවත් තොරතුරු

uÜglal=,sh iñ;amqr m‍%foaYfha Bfha ^23& rd;‍%S isÿ jQ fjä ;eîfuka mqoa.,hska isõ fofkl= ñhhdfï isoaêh md;d, l,a,s idudðlhska fomsßila w;r we;s jQ .egqul m‍%;sM,hla nj fmd,sish mjikjd'

isoaêfhka ;=jd, ,enQ ;j;a ;sfofkl= fï jkúg m‍%;sldr ,nkafka fld<U cd;sl frdayf,ahs'

Gossip Chatwith Rohani Weerasinghe

frdydks ùrisxy rÛmE ùäfhdajla wiNH fjí wvúhlg .sh yeá

ta cjksldfõ uf. ll=,hs YÍrhhs jeämqr ksrej;a fjkjd fmkaj,d ;sfhkjd'''

frdydks ùrisxy lshkafk wfma rfÜ ckm%sh fg,s ks<shla jf.au Ñ;%mg lafIa;%hg;a iïnkaO ks<shla' myq.sh ojil weh r.mE DVD Ñ;%mghl fldgila ksid frdydksg wlr;eínhlg;a uqyqK fokak fj,d' ta .ek weh i;s wka; mqj;am;lg f;dr;=re mjid ;snqKd'

මඩකලපුව හිටපු පුරපතිනියගේ නිවසේ ගණිකා මඩමක්

uvl,mqj ysgmq k.rdêm;skshl jk isj.S;d m%Ndlrkaf.a ksjfia ksjdvq ksfla;khla uqjdfjka mj;ajdf.k .sh .Ksld ksjdihla jglr .Ksld jD;a;sfha ksr; jQ nj lshk ldka;djka fofofkla we;=¿ iellrejka y;afokl= uvl,mqj uQ,ia:dk fmd,sish u.ska  ^23od& w;awvx.=jg f.k we;' uvl,mqj ksfhdacH fmd,siam;sjrhdf.a ksfhda. u; uvl,mqj fmd,sish l< úfYaI fidaÈis fufyhqul§ fuu jeg,Su isÿlr we;'

මහින්ද මොරගහකන්ද සංවර්ධන කටයුතු බලන්න ගිහින්

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d Bfha oyj,a fudr.ylkao jHdmD;sfha ixj¾Ok lghq;= isÿ flfrk wdldrh oel n,d.ekSu i|yd wkdrdê;ju tys f.dia ;sfí'  ysgmq ckdêm;sjrhd jHdmD;s jevìug f.dia tys fiajlhska iu.o l;dny lr jHdmD;sfha jev lghq;= isÿflfrk wdldrh wëlaIKh lr we;'

මට්ටක්කුලියේ වෙඩි තැබීමක් - 4ක් මරුට - 2ට තුවාලයි.

uÜglal=,sh ) iñÜmqr m%foaYfha Bfha miajrefõ isÿjQ fjä ;eîulska isõ fofkl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd' fjä ;eîfuka ;=jd, ,nd frday,a .; l< fofofkl=f.a ;;a;ajh nrm;, nj fld<U cd;sl frdayf,a wOHlaI ffjoH wks,a cdisxy uy;d mejiqjd'  ‍uÜglal=,sh ) iñÜmqr m%foaYfha§ fyfrdhska cdjdrïlrejka fomsßila w;r we;sjQ .egqula fuu fjä ;eîug fya;= ù ;sfnkjd'

ෆෝමලින් ගැසූ මිනී ඇටකටු කුඩු කර කුඩුකාරයින් මත්කරවන ජාවාරමක් ගැන එම්බාම්කරුවෙකු හෙළිකරයි

wfma rfÜ fyfrdahska cdjdrug iïnkaO wuq;=u isoaêhla miq.shod i;s wka;mqj;am;la fy<slr ;snqKd' ta fydr ryfia ,xldjg f.k tk fyfrdahska j,g ms<siaiQ l=vq lr.;a ñksweglgq l,jï lsßula .ekhs'

ta ms<sn|j u,aYd,d tïndïlrefjl= Tyqf.a niska lshQ l;djhs fï'

Loading...