සඳ එළිය පරදවන දීප්තිමත් උල්කා වර්ෂාවක් ළඟදීම

i| t<sh mrojk §ma;shlska hq;a W,ald j¾Idjla ,nk 13 jkod isg mD:sújdiSkag oel.; yelsjk nj weußldkq kdid wdh;kh m%ldY l<d' Tjqka lshd isákafka fuys§ W,ald 100 la muK mD:sú jdhq f.da,hg msúfikq we;s njhs'

ñ:qk fyj;a fcñks rdYsh flakao% fldgf.k we;sjk fuu W,ald j¾Idj y÷kajd we;af;a fcñksâ hk kñka'

පොලිස්පතිට වගේම ඇමතුමක් උත්සවයක් අමතද්දී මැ.කො.ටත් එයි.. මැ.කො. ගින්දර කතාවක් කියයි.. [Video]

fmd,siam;s mQð; chiqkaor W;aijhla wu;ñka isáh§ ÿrl;k weu;=ula ,o wdldrhgu ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm‍%sh uy;d W;aijhla wu;ñka isák w;r;=r§ Tyqg ÿrl;k weu;=ula ,enqkq w;r jyd th úikaê lrñka Tyq lshd isáfha ‘

Gossip Chat With Piyumi Hansamali

b|,d b|,d uu fyd| jevla fmkakqjd" ug kï lsis m%Yakhla jqfKa keye

ug fyd| jákdlula ,eì,d ;sfhkjd'
Tyq fyd|g bf.k.;a; flfkla'

iudc cd, fjí wvú ;=< ksrka;rfhka l:dnyg ,lafjk pß;hla ;uhs mshqñ yxiud,s lshkafka'

b;ska weh miq.sh Èfkl ksrEmk Ys,amsks ;r`.hlg iyNd.Sfj,d ch.%yKhl=;a ,ndf.k WmkaÈk mdáhl=;a .;a;fka'

මංගල රාත්‍රියකදී සතුටු වෙද්දී මරු තුරුලට ගිය නර්ථන ශිල්පිනිය

fjäka tll§ k¾:kfha fhÿKq ;reKshla fjä je§ ñhf.dia ;sfnkjd'

fufia fjä je§ ñhf.dia ;sfnkafka 25 yeúßÈ k¾:k Ys,amskshls'
tu k¾:k Ys,amsksh k¾:kfha § we;s w;r ux., W;aijhg meñKs wfhl=f.a ;=jlal=jla l%shd;aul ùfukqhs fuu urKh isÿj we;af;a'

ඇමතිතුමා අධිවේගි මාර්ගයේ හොරට ලී ඇදපු හැටි කියයි

fï <.§ udj yïn fjkak jhil wïu flfkl=hs' mqxÑ ÿfjl=hs wdj' weú,a, ug lsõjd' noafoa.u m%dfoaYsh f,alï;=udf.ka wjir wrf.k fldia .yla lemqjd' uu fkdokakd lug brejd' br,d uu W¿jyq yeÿjd' uu tal f.akak wjir b,aÆjyu fokak nE lsõjd' fïl mqxÑ jevla' b;sx uu m%foaYsh f,alï;=udg ,shqula ,sõjd'

ෆේස් බුකියේ නාඹර කොල්ලන්ගේ කෙල්ලන්ගේ සිහින සුන්කළ බීච් පාටි

f*ia nqla iudc udOH Tiafia cdwe, udflúg m%foaYfha ixúOdkh l< rd;%S fjr< idohla fld<U iqrdnÿ úfYaI fufyhqï tallh fmf¾od ^03& rd;%S jg,d ;sfnkjd'

f>daIdldÍ ix.S;h o fhdod.ksñka fjkal< l,dmhl mj;ajd we;s fuu idofha § wêl f,i u;ao%jH Ndú; ù we;s njhs mejfikafka' idohg jhi wjqreÿ 25g wvq ;reK ;reKshka oyilg wdikak msßila iyNd.S ù we;s w;r Tjqkaf.a m%fõYh i|yd ixúOdhlhska remsh,a 1500l uqo,la whlr ;sfnkjd'

ලෝකයේ ලොකුම එකක් සහ ආසියාවේ දෙවෙනි එක අපේ රටට

f,dalfha oejeka;u l%Svd ixlS¾Khla njg fydaud.u" Èh.u uyskao rdcmlaI l%Svd ixlS¾Kh ;j;a jir folla we;=<; iïmQ¾Kfhkau ixj¾Okh lrk nj l%Svd wud;H ohdisß chfialr mjikjd' ta wo ^05& mej;s l%Svd wud;HdxY jeh YS¾Ih ms<sn| md¾,sfïka;= újdohg tlafjñka'

පිදෙල් කස්ත්‍රෝගේ හෙළි නොවු විප්ලවය - කාන්තාවන් 35,000ක් සමඟ යහන්ගතවෙලා

lshqndkq úma,jfha .sks is¿j f,i úreodj,sh ,o msfo,a liaf;%d uy;d .ek kï fkdokak ljqre;a kE'

fudlo fudyq f,dalhg wod¾Yj;a mqoa.,fhla' Tkak fï ñksid ms<sn|j kj;u wdrxÑhla úfoaY udOH Tiafia fy<s lrkjd'

ලොව අනෙක් රට වලට වඩා ලංකාවේ පිරිමි අසහනෙන්?

uu yeß,d n,kfldg ta ñksyd ud Èyd n,df.k iSÜ tflau iajhx úkaokfha fhfokjd uu lE.eyqjd

fldaÉÑfha fyd|gu fik. msß,d' we.s,a,la .ykak bv kE' w,a,.kak ;eklaj;a kE' uu ñksiaiqkag f;rms f;rms ysáfha' uu we|f.k ysáfha álla fldg .jqula' tlmdrg ug uf.a nvg my,ska fudllafoda fjkila oekqk' wudrefjka w;.d, n,k fldg ñksfyla uf.a .jqug Wäka w;od, w,a,df.k bkakjd'

Loading...