ලංකාවේ නිල් චිත්‍රපටයක රඟපෑ ටෙලි නාට්‍ය නිළියක් හා තවත් තිදෙනෙකු පොලීසියට කොටුවෙයි

fõhkaf.dv fmd,Sishg ,enqkq f;dr;=rla u; Bfha ^29& Èk fõhkaf.dv fmd,sia ia:dkdêm;s pkaok l=udr uy;d iy úfYaI fmd,sia lKavdhula úiska fõhkaf.dv fm%oaYfha ksjila jg,kq ,enqjd'

tys§ wiNh ùäfhda má.; lrñka isá wOHlaIljrhd" tys leurd Ys,amshd we;=¿ k¿fjl= iy ks<shl we;=¿j isõfofkl=j w;awvx.=jg .kq ,enqjd'

ලිංගික අතවරයක් කරන්න ආපු පාපතරයාට හොරෙක් ඇවිත් දුන්න ගේමක්

.d,a, m%foaYfha mÈxÑ yeg y;a yeúßÈ miaore ujla ud;r m%foaYhg f.kajd rjgdf.k ;%sfrdao r:hlska le,E m%foaYhg f.k .sh mqoa.,hl= wehg ,sx.sl w;jrhla lsÍug ;e;a lrk wjia:dfõ tu ia:dkhg meñKs ;j;a mqoa.,hl= úiska fudkjgo fï kdls .Eks f.kdfõ lshd wid tu ldka;dj le,E m%foaYhg f.k wd mqoa.,hdf.a ud,h lvdf.k wk;=rej tu ldka;dj me,e¢ remsh,a wiQ oyia wgishhla jákd rka NdKavo /f.k .sh njg mjiñka isoaêhg uqyqK ÿka ldka;dj ud;r fmd,sishg l< meñKs,a,la u; ud;r fmd,sish úiska ielmsg y;<sia foyeúßÈ mqoa.,hl= w;awvx.=jg f.k we;'

ළග නව නව හැටට හැටේ යන ගමන් හෝන් එකෙන් රබන් පද ගහන ලංකාවේ රියදුරෙක් - වීඩියෝව

,xldfõ fm!oa.,sl nia r: fiajh .ek kï ñksiqkaf.a ;sfhkafka tÉpru fyd| wdl,amhla fkfuhs'

Tjqkaf.a iuyr l%shdl,dmhka ksidu iudcfha tjeks m%;srEmhla ks¾udKh ;sfnkjd'

fldfydu jqK;a fï lshkak hkafka ta jf.a l;djla fkfuhs'

ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ගොඩ ගත් සිරුරෙන් රහස් රැසක් හෙළිවන ලකුණු

ikafâ ,Sv¾ l¾;D ,ika; úl%u;=x. uy;df.a foayfha ysialn, we;=¿ wegiels,a, h<s f.dv f.k fld<U wêlrK ffjoH ks,Odß ld¾hd,hg f.keú;a isÿlrf.k hk mYapd;a urK mÍlaIKh bÈß Èk lsysmfha§ wjika lsÍug yelsjkq we;ehs ryia fmd,sish úYajdih m< lrhs'

පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු එකතුවීමෙන් දරුවෙක් මෙලොව එළිය දකී

mqoa.,hka ;sfofkl=f.a iy iïn;djfhka f,dj m%:u ore Wm; isÿù ;sfnkjd'
fuu wreu mqÿu ore Wm; isÿ lr we;af;a fcda¾odkfha ujla úiskqhs'

tu ldka;djf.a ujf.a iy mshdf.a DNA iy fjk;a mqoa.,fhl=f.a cdkuh fldgila fï ore Wm; i|yd fhdod f.k we;s nj i|yka'

Gossip Chat With Niranjani Shammugaraja

.Ksldjlf.a pß;hla lrkak leu;shs ksrxckS Yïuq.rdcd

2009 § ?mjdyskS ksfõÈldjla úÈhg tlajk ksrxckS Yïuq.rdcd wo jkúg ksfõÈldjla jf.au wmsg bkak olaI iïudkkSh ks<shla' weh m%Odk NQñldj ks?mKh lrk r;= iuk< isyskh lshk Ñ;%mgh;a bkaÈhdfõ cd;Hka;r Ñ;%mg Wf<,g f;aß,d ;sfhkjd' ksrxckSf.a wÆ;au f;dr;=re ;uhs fï'
Loading...